توصیه شده جمع کردن جمع های مورد استفاده در عملیات استخراج

جمع کردن جمع های مورد استفاده در عملیات استخراج رابطه

گرفتن جمع کردن جمع های مورد استفاده در عملیات استخراج قیمت